logo SUM

Zadania Biblioteki

Do zadań Biblioteki należy:

  1. organizowanie warsztatu pracy naukowej i dydaktycznej Uniwersytetu przez odpowiedni dobór, fachowe opracowanie i udostępnianie zbiorów bibliotecznych, a także poprzez działalność dokumentacyjno-informacyjną umożliwiającą szybki i łatwy dostęp do poszukiwanych źródeł naukowych,
  2. koordynowanie i nadzorowanie działalności systemu w zakresie spraw organizacyjnych, osobowych, gromadzenia zbiorów bibliotecznych i ich opracowania, ogólnych zasad korzystania ze zbiorów,
  3. prowadzenie działalności informacyjno-bibliograficznej oraz unifikacji techniki bibliotecznej,
  4. kształcenie i doskonalenie zawodowe pracowników systemu,
  5. przygotowywanie studentów Uniwersytetu do umiejętnego, niezbędnego w ich studiach, a w przyszłości w pracy zawodowej i naukowej, korzystania ze zbiorów bibliotecznych,
  6. prowadzenie ćwiczeń i wykładów dla studentów i doktorantów z metodyki pracy naukowej oraz naukowej informacji medycznej,
  7. prowadzenie praktyk dla studentów bibliotekoznawstwa zapoznających ich z organizacją i techniką pracy w bibliotece naukowej,
  8. prowadzenie samodzielne i we współpracy z innymi bibliotekami i ośrodkami informacji naukowej, prac badawczych i wydawniczych z zakresu historii medycyny i farmacji oraz bibliotekoznawstwa i informacji naukowej,
  9. prowadzenie dokumentacji dorobku naukowego Uniwersytetu,
  10. prowadzenie działalności informacyjnej w ramach resortowego i ogólnokrajowego systemu bibliotecznego i informacji naukowej.