logo SUM

O Platformie

Projekt Polska Platforma Medyczna: portal zarządzania wiedzą i potencjałem badawczym ma na celu przygotowanie platformy integrującej, prezentującej i promującej osiągnięcia naukowe oraz wspierającej otwarty dostęp do zasobów z zakresu medycyny, farmacji, stomatologii, zdrowia publicznego, bezpieczeństwa i higieny pracy, ergonomii
i ochrony zdrowia.

Polska Platforma Medyczna (PPM) jest projektem partnerskim, realizowanym przez dziewięć uniwersytetów medycznych (UMW – lider, UMB, GUMed, SUM, UM w Lublinie, PUM, WUM, UJ CM, UMED w Łodzi ) oraz jeden instytut (IMP w Łodzi). Ważnym elementem portalu jest baza ekspertów z różnych obszarów nauk medycznych oraz wspólne repozytorium dziedzinowe.

Przeczytaj o projekcie.


Integralną częścią PPM jest lokalna platforma Polska Platforma Medyczna – Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach (PPM SUM) i Repozytorium SUM, umożliwiające archiwizację i udostępnianie w modelu otwartym pełnych tekstów m.in.: artykułów, danych badawczych, monografii, rozdziałów, dysertacji doktorskich i innych dokumentów. Repozytorium ma za zadanie udostępniać i upowszechniać dorobek naukowo-badawczy pracowników, doktorantów i studentów SUM wszystkim zainteresowanym, promować prowadzone badania naukowe oraz przyczyniać się do szerszej współpracy z sektorem gospodarczym.

Kontakt

Dział Repozytorium i Promocji Otwartej Nauki
mgr Krzysztof Gościniak
kgosciniak@sum.edu.pl
tel. 32 208 3633
mgr Agata Adamczyk
agata.adamczyk@sum.edu.pl
tel. 32 208 3675


Regulacje prawne związane z PPM

Uchwała nr 127/2018 z dnia 24.10.2018 r.,
w sprawie: wprowadzenia Polityki Otwartości Polskiej Platformy Medycznej w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach.

Zarządzenie nr 167/2020 z dnia 18.09.2020 r.,
w sprawie: udostępniania niepublikowanych prac dyplomowych oraz rozpraw doktorskich w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach.

Zarządzenie nr 168/2020 z dnia 18.09.2020 r.,
w sprawie: gromadzenia, archiwizowania i udostępniania efektów działalności naukowo- badawczej oraz dydaktycznej pracowników, doktorantów i studentów Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach (w tym regulamin Repozytorium SUM).

Załączniki do Regulaminu Repozytorium SUM
wzory umów licencyjnych lub umowy przekazania praw majątkowych.