logo SUM

Regulamin Organizacyjny Biblioteki Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Dział I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Bibliotekę Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach tworzą Biblioteka Główna oraz:
– Oddział Biblioteki SUM w Katowicach-Ligocie z czytelnią w Katowicach i Bielsku-Białej,
– Oddział Biblioteki SUM w Zabrzu-Rokitnicy z czytelnią w Zabrzu,
– Oddział Biblioteki SUM w Sosnowcu,
zwane dalej „oddziałami Biblioteki SUM”.

§ 2

Biblioteka Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach:

 1. jest ogólnouczelnianą jednostką organizacyjną o zadaniach usługowych, naukowych, dydaktycznych,
 2. stanowi podstawę jednolitego systemu biblioteczno-informacyjnego Uczelni,
 3. pełni funkcję centralnego ośrodka dokumentacji i informacji naukowej Uczelni oraz ogólnodostępnej biblioteki naukowej,
 4. jest ogniwem ogólnokrajowej sieci dokumentacji i informacji naukowej oraz ogólnokrajowej sieci bibliotecznej.

§ 3

 1. Oddziały Biblioteki SUM i Działy Biblioteki Głównej tworzy, przekształca i likwiduje Rektor – zgodnie z aktualnymi potrzebami naukowo-dydaktycznymi.
 2. Oddziały Biblioteki SUM są placówkami biblioteczno-informacyjnymi, działającymi na rzecz wydziałów Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.

§ 4

 1. Podstawę działania Biblioteki Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach stanowią aktualne przepisy prawne:
  1) ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach,
  2) ustawa z z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej,
  3) Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29 października 2008 r. w sprawie sposobu ewidencji materiałów bibliotecznych,
  4) ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.
 2. Biblioteka Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach w swojej działalności stosuje również:
  1) wydawane w Uczelni wewnętrzne akty,
  2) aktualnie obowiązujące w bibliotekarstwie polskimi normy, przepisy i założenia teoretyczne.

Dział II. ZADANIA BIBLIOTEKI

§ 5

 1. Zadania Biblioteki Głównej:
 • organizowanie warsztatu pracy naukowej i dydaktycznej Uczelni poprzez odpowiedni dobór, gromadzenie, fachowe opracowanie oraz działalność dokumentacyjno-informacyjną, umożliwiającą jak najszybszy dostęp do poszukiwanych źródeł naukowych,
 • koordynowanie i nadzorowanie działalności sieci biblioteczno-informacyjnej Uczelni w zakresie spraw organizacyjnych, gromadzenia zbiorów bibliotecznych, działalności informacyjno-bibliograficznej i unifikacji techniki bibliotecznej,
 • ewidencja i kontrola zbiorów bibliotecznych,
 • bieżące rejestrowanie opublikowanego dorobku naukowego Uczelni, a także wykonywanie analiz bibliometrycznych i analiz cytowań,
 • kształcenie i doskonalenie zawodowe pracowników Biblioteki oraz prowadzenie prac badawczych z zakresu bibliotekoznawstwa i informacji naukowej,
 • prowadzenie szkoleń i zajęć dydaktycznych z zakresu przysposobienia bibliotecznego, naukowej informacji medycznej i bibliometrii,
 • prowadzenie praktyk dla studentów bibliotekoznawstwa i informacji naukowej oraz staży zawodowych dla pracowników innych bibliotek akademickich,
 • bieżące dokumentowanie dokonań Uczelni oraz prace badawcze, dokumentacyjne i upowszechniające z zakresu dziejów medycyny i farmacji,
 • działalność informacyjna w ramach resortowego i ogólnokrajowego systemu bibliotecznego i informacji naukowej,
 • upowszechnianie osiągnięć naukowych pracowników Uczelni,
 • współtworzenie Polskiej Platformy Medycznej oraz Repozytorium SUM i nadzór merytoryczny nad metadanymi wprowadzanymi do systemu oraz promocja Polskiej Platformy Medycznej,
 • opracowywanie i organizowanie wystaw oraz pokazów.
 1. Oddziały Biblioteki SUM, w ścisłej współpracy z Biblioteką Główną, zaspokajają potrzeby biblioteczno-informacyjne wydziałów Uczelni przy których działają, a w szczególności:
 • zapewniają niezbędne w pracy naukowo-dydaktycznej zbiory biblioteczno-informacyjne w formie drukowanej i elektronicznej, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa autorskiego oraz warunkami licencji,
 • udostępniają zgodnie z regulaminem zbiory własne oraz – sprowadzane w ramach wypożyczeń międzybibliotecznych – zbiory innych bibliotek,
 • odpowiadają za ochronę zbiorów bibliotecznych i sprzętu przed zniszczeniem i kradzieżą,
 • odpowiadają za konserwację zbiorów bibliotecznych,
 • prowadzą szkolenia i zajęcia dydaktyczne z zakresu przysposobienia bibliotecznego i naukowej informacji medycznej,
 • wykonują usługi reprograficzne ze zbiorów własnych, na warunkach określonych regulaminem,
 • realizują zadania zlecone przez Dziekana Wydziału, zaakceptowane przez Dyrektora Biblioteki,
 • prowadzą działalność informacyjno-biblioteczną oraz promocyjną.
 • sporządzają zestawienia tematyczne na zamówienie użytkowników,
 • aktualizują dane do strony internetowej Biblioteki.

§ 6

 1. Biblioteka oferuje usługi udostępniania zbiorów, informacji naukowej, reprograficzne, wypożyczalni międzybibliotecznej odpłatnie i bezpłatnie. Informację na temat usług odpłatnych i zasad ich świadczenia zawiera Cennik usług Biblioteki oraz Regulamin korzystania ze zbiorów Biblioteki Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.

Dział III. ORGANIZACJA WEWNĘTRZNA BIBLIOTEKI

§ 7

 1. Biblioteką kieruje Dyrektor, odpowiadając przed Rektorem za jej właściwe funkcjonowanie.
 2. Dyrektora Biblioteki powołuje i odwołuje Rektor po zasięgnięciu opinii Prorektora ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej.

§ 8

Dyrektor Biblioteki:

 • odpowiada za realizację jej zadań usługowych, naukowo-badawczych i dydaktycznych, zgodnie z wytycznymi Władz Uczelni,
 • nadzoruje prawidłową i zgodną z przepisami gospodarkę przydzielonymi Bibliotece środkami finansowymi i majątkiem,
 • po upływie każdego roku kalendarzowego, do dnia 31 sierpnia przedkłada Rektorowi formularz GUS i formularz AFBN (Analiza funkcjonowania bibliotek naukowych),
 • nadzoruje działalność jednostek organizacyjnych wchodzących w skład Biblioteki w zakresie organizacji, zasad udostępniania zbiorów oraz obsady osobowej,
 • ustala harmonogram kontroli księgozbioru i przedkłada go do zatwierdzenia Rektorowi,
 • odpowiada za terminowe i prawidłowe przeprowadzania kontroli zbiorów bibliotecznych (skontrum) oraz powołuje Komisję Skontrową,
 • pełni funkcję lokalnego administratora danych osobowych będących w dyspozycji Biblioteki oraz odpowiada za ich przetwarzanie i ochronę,
 • do realizacji szczególnych zadań tworzy zespoły robocze, w skład których wchodzą bibliotekarze z różnych jednostek organizacyjnych Biblioteki,
 • wykonuje inne prace zlecone przez Władze Uczelni.

§ 9

 1. Dyrektor Biblioteki może działać przy pomocy swojego Zastępcy/Zastępców.
 2. Funkcję z-cy Dyrektora Biblioteki powierza Rektor na wniosek Dyrektora Biblioteki pozytywnie zaopiniowany przez Prorektora ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej.
 3. Zadania i obowiązki Zastępcy Dyrektora Biblioteki określa zakres czynności zatwierdzony przez Dyrektora Biblioteki.

§ 10

 1. Jednostkami organizacyjnymi Biblioteki są działy i oddziały, którymi kierują kierownicy.
 2. Funkcję kierownika powierza Kanclerz.

§ 11

 1. Strukturę Biblioteki Głównej tworzą:

1) Dział Gromadzenia i Opracowania Zbiorów, który w szczególności:

 • gromadzi i ewidencjonuje zbiory biblioteczne zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami,
 • prowadzi krajową i zagraniczną wymianę międzybiblioteczną,
 • bierze udział w pracach związanych z selekcjonowaniem i użytkowaniem zbiorów,
 • tworzy komputerowy katalog zbiorów w ramach zintegrowanego systemu bibliotecznego,
 • prowadzi rzeczowe opracowanie księgozbioru zgodnie z wykazem haseł przedmiotowych MeSH (Medical Subject Headings),
 • przeprowadza regularną meliorację katalogu zbiorów,
 • tworzy katalog rozpraw doktorskich SUM w ramach Polskiej Platformy Medycznej,
 • zabezpiecza poprawne działanie zintegrowanego systemu bibliotecznego Aleph poprzez prace bibliotekarza systemowego.

2) Dział Bibliografii i Bibliometrii, który w szczególności:

 • prowadzi działalność bibliograficzno-dokumentacyjną opublikowanego dorobku naukowego Uczelni,
 • wykonuje analizy i rankingi bibliometryczne,
 • wprowadza dane bibliograficzne dorobku Uczelni do systemów nadzorowanych przez MEiN,
 • prowadzi szkolenia użytkowników w zakresie bibliometrii, bibliografii, menedżerów bibliografii, identyfikatorów naukowych, ewaluacji dorobku naukowego,
 • opracowuje tutoriale i przewodniki z zakresu świadczonych usług.

3) Dział Repozytorium i Promocji Otwartej Nauki, który w szczególności:

 • ściśle współpracuje z Koordynatorem SUM ds. otwartego dostępu do publikacji naukowych i wyników badań,
 • prowadzi i redaguje repozytorium instytucjonalne SUM,
 • współtworzy i promuje Polską Platformę Medyczną,
 • sprawuje nadzór merytoryczny nad metadanymi wprowadzanymi do Repozytorium SUM i platformy lokalnej Polskiej Platformy Medycznej,
 • lokalizuje i pozyskuje do digitalizacji i umieszczenia w Repozytorium SUM obiekty i zbiory,
 • kwalifikuje do digitalizacji zasoby Biblioteki oraz opracowane zamieszcza w Repozytorium SUM i Śląskiej Bibliotece Cyfrowej,
 • prowadzi statystyki Repozytorium SUM i platformy lokalnej Polskiej Platformy Medycznej,
 • dokumentuje na bieżąco funkcjonowanie i dokonania Uczelni,
 • gromadzi, porządkuje i przechowuje źródła informacyjne z zakresu dziejów medycyny i farmacji na Górnym Śląsku,
 • tworzy bazy komputerowe „Centrum Dokumentacji Dziejów Medycyny i Farmacji Górnego Śląska” oraz „Profesorowie i doktorzy habilitowani SUM” oraz gromadzi ikonografię w tym zakresie,
 • organizuje szkolenia z zakresu Otwartej Nauki,
 • przygotowuje materiały promujące Otwartą Naukę.
 1. Symbole działów oraz oddziałów Biblioteki stanowią Załącznik Nr 1 do niniejszego Regulaminu.

§ 12

Czynności z zakresu prawa pracy w stosunku do pracowników Biblioteki dokonuje Kanclerz z upoważnienia Rektora.

§ 13

Kierownicy działów oraz oddziałów Biblioteki podlegają Dyrektorowi Biblioteki pod względem organizacji, funkcjonowania i obsady kadrowej.

§ 14

Dyrektor, kierownicy oddziałów i działów Biblioteki odpowiadają materialnie za:


1) nieuzasadnione braki w zbiorach bibliotecznych, zgodnie z obowiązującymi zapisami § 114-123 Kodeksu pracy oraz trybem postępowania w przypadku powstania szkód w mieniu pracodawcy, określonym w Instrukcji inwentaryzacyjnej aktywów i pasywów w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach,
2) sprzęt powierzony pracownikowi z obowiązkiem rozliczenia się na zasadach § 124-127 Kodeksu pracy.

§ 15

Zakresy czynności dla kierowników działów oraz oddziałów Biblioteki opracowuje i zatwierdza Dyrektor Biblioteki. Zakresy czynności dla pracowników poszczególnych jednostek organizacyjnych Biblioteki opracowują ich kierownicy, a zatwierdza Dyrektor Biblioteki.

§ 16

Kierownik komórki organizacyjnej w przypadku, gdy nie posiada stałego zastępcy, wyznacza na czas swojej nieobecności pracownika komórki, który będzie go zastępował. Zastępstwo to musi być uzgodnione z bezpośrednim przełożonym.

§ 17

Kierownicy działów i oddziałów Biblioteki ponoszą odpowiedzialność przed Dyrektorem za całokształt spraw realizowanych przez daną komórkę oraz za działalność podległych im pracowników.

§ 18

Dyrektor, jego zastępca, kierownicy oraz pracownicy wszystkich jednostek organizacyjnych Biblioteki Uczelni, tworzący i przetwarzający bazy danych osobowych, działają na mocy obowiązujących przepisów i ponoszą pełną odpowiedzialność w tym zakresie.

§ 19

Biblioteka Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach może wnioskować do Rektora o zawarcie porozumienia o współpracy z innymi bibliotekami i instytucjami w sprawie wspólnego prowadzenia obsługi bibliotecznej, w szczególności w zakresie:
1) udostępniania i wymiany zasobów informacyjnych oraz materiałów bibliotecznych,
2) organizacji imprez związanych z upowszechnianiem czytelnictwa i promocją literatury,
3) doskonalenia zawodowego, organizacji szkoleń, praktyk bibliotecznych.

Dział IV. ZBIORY BIBLIOTEKI

§ 20

 1. Podstawą racjonalnego gromadzenia zbiorów jest znajomość struktury zbiorów, zadań Biblioteki oraz potrzeb użytkowników Biblioteki.
 2. Zbiory Biblioteki tworzą materiały biblioteczne. Zgodnie z ustawą z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach, są to w szczególności dokumenty zawierające utrwalony wyraz myśli ludzkiej, przeznaczone do rozpowszechniania, niezależnie od nośnika fizycznego i sposobu zapisu treści, a zwłaszcza: dokumenty graficzne (piśmiennicze, kartograficzne, ikonograficzne i muzyczne), dźwiękowe, wizualne, audiowizualne i elektroniczne.
 3. Biblioteka Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach gromadzi i udostępnia następujące materiały biblioteczne:
  a) piśmiennicze,
  b) audiowizualne,
  c) dokumenty elektroniczne.
 1. Biblioteka może gromadzić inne, niż wymienione w ust. 3 materiały biblioteczne.

§ 21

 1. Biblioteka Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach powiększa swoje zbiory drogą zakupu, prenumeraty, ekwiwalentu za zagubione przez czytelników materiały biblioteczne, darów, wymiany zbędnych egzemplarzy z innymi bibliotekami lub z innych źródeł.
 2. Biblioteka Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach może przyjmować darowizny rzeczowe związane z jej działalnością.
 3. Do przyjmowania darowizn, o których mowa w ust. 2 zastosowanie mają przepisy wewnętrzne z zastrzeżeniem, że ocenę merytoryczną jej przyjęcia podejmuje Dyrektor Biblioteki.

§ 22

 1. Dla materiałów bibliotecznych, wpływających do Biblioteki bez specyfikacji, faktur itp. sporządza się dowód wpływu zgodnie z zasadami zawartymi w rozporządzeniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie sposobu ewidencji materiałów bibliotecznych.
 2. Wartość materiałów bibliotecznych, wpływających do Biblioteki w powyższy sposób, szacuje powołana przez Dyrektora Biblioteki Komisja ds. Wyceny Zbiorów Bibliotecznych.
 3. Komisja, o której mowa w ust. 2 działa na podstawie Regulaminu wprowadzonego Zarządzeniem Rektora.

§ 23

 1. Zbiory Biblioteki podlegają ewidencji. Ewidencja zbiorów polega na ujęciu wpływów i ubytków w sposób, który umożliwia ich identyfikację oraz na ujęciu ilościowym i wartościowym ich stanu i zachodzących w nim zmian. Ewidencja odbywa się z autopsji oraz na podstawie dowodów ich wpływów do Biblioteki.
 2. Prowadzone są równolegle dwa rodzaje ewidencji – sumaryczna i szczegółowa. Ewidencja sumaryczna polega na wstępnym ujęciu ewidencyjnym wszystkich materiałów wpływających do Biblioteki (oprócz wydawnictw ciągłych) bez względu na źródło ich wpływu. Prowadzona jest ręcznie w rejestrze przybytków wspólnym dla książek i zbiorów specjalnych. Ewidencja szczegółowa prowadzona jest w systemie komputerowym zapewniającym możliwość wydruku całości lub wybranych partii danych dla celów tworzenia ksiąg inwentarzowych lub wynikających z innych potrzeb biblioteki. Polega na rejestrowaniu oddzielnie każdej jednostki ewidencyjnej w księdze inwentarzowej. Prowadzone są odrębne księgi inwentarzowe dla wydawnictw ciągłych, książek, książek elektronicznych i zbiorów specjalnych.
 3. Ewidencję ubytków prowadzi się dla zbiorów objętych księgami inwentarzowymi. Podstawą ewidencji szczegółowej ubytków są dowody ubytku. Ewidencja sumaryczna ubytków jest prowadzona w rejestrze ubytków. Dla poszczególnych grup zbiorów są oddzielne rejestry ubytków.
 4. Biblioteka zobowiązana jest do ustalenia raz w roku wartości zbiorów. W tym celu sporządzane jest zestawienie wartości materiałów zinwentaryzowanych w danym okresie (roku) oraz wpisanych w danym okresie (roku) do rejestrów ubytków. W ewidencji finansowo-księgowej materiałów wchodzących w skład zbiorów bibliotecznych ujmuje się ich wpływy i ubytki według rzeczywistych kosztów nabycia, a w przypadku materiałów otrzymanych nieodpłatnie – według bieżącej szacunkowej wartości ustalonej komisyjnie.

§ 24

 1. Biblioteka Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach co najmniej raz w roku dokonuje przeglądu swoich zbiorów pod kątem ich przydatności i wykorzystania.
 2. Selekcję zbiorów przeprowadza powołana przez Rektora Komisja ds. Selekcji i Ubytków Materiałów Bibliotecznych.
 3. Komisja może zaproponować przekazanie wycofanych materiałów bibliotecznych innym bibliotekom, studentom lub na makulaturę.
 4. Komisja, o której mowa w ust. 2, działa na podstawie Regulaminu wprowadzonego Zarządzeniem Rektora.

§ 25

Zasady przeprowadzenia kontroli zbiorów bibliotecznych (skontrum) oraz działania Komisji Skontrowej określa Zarządzenie Rektora SUM.

Dział V. UDOSTĘPNIANIE ZBIORÓW

§ 26

Biblioteka Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach zapewnia obsługę biblioteczną wszystkim użytkownikom.

§ 27

Zbiory biblioteczne są udostępniane na miejscu, wypożyczane na zewnątrz oraz udostępniane zdalnie poprzez sieć komputerową.

§ 28

Zasady i warunki korzystania z Biblioteki Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach określa Regulamin korzystania ze zbiorów Biblioteki wprowadzony Zarządzeniem Rektora SUM.

Dział VI. DZIAŁALNOŚĆ INFORMACYJNA

§ 29

Biblioteka Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach prowadzi działalność informacyjną na rzecz czytelników i użytkowników poprzez:
1) tworzenie warsztatu informacyjnego na podstawie własnych zbiorów i baz danych,
2) wyszukiwanie informacji oraz adresów medycznych w Internecie,
3) udzielanie użytkownikom informacji bibliograficznych, bibliometrycznych i bibliotecznych,
4) prowadzenie szkoleń dotyczących korzystania z nowoczesnych zasobów informacji,
5) prowadzenie szkoleń z wyszukiwania w bazach bibliograficznych literatury do prac dyplomowych i magisterskich,
6) przeszukiwanie e-zasobów i przygotowywanie tematycznych zestawień z baz bibliograficznych dla potrzeb innych niż prace licencjackie, magisterskie i doktorskie,
7) opracowywanie ulotek, tutoriali, przewodników.

§ 30

 1. Biblioteka udostępnia użytkownikom prenumerowane bazy danych za pośrednictwem sieci informatycznej SUM oraz przez zdalny dostęp zgodnie z warunkami licencji, a także umożliwia korzystanie ze światowych zasobów informacyjnych.
 2. Korzystanie z Internetu jest bezpłatne.
 3. W korzystaniu z elektronicznych baz danych na komputerach należących do Biblioteki pierwszeństwo mają pracownicy i studenci SUM.
 4. Dostęp do Internetu w Bibliotece może być wykorzystywany wyłącznie do celów edukacyjnych, naukowych, badawczych oraz do poszukiwań informacji bibliotecznej i bibliograficznej. Zasady korzystania z sieci internetowej SUM określa Regulamin sieci komputerowej SUM-Net Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.
 5. Bibliotekarz dyżurujący ma prawo monitorowania prac aktualnie wykonywanych przez użytkownika na komputerach należących do Biblioteki.
 6. Użytkownik ma obowiązek poinformować dyżurującego bibliotekarza o wszystkich uszkodzeniach sprzętu należącego do Biblioteki i systemu w momencie ich zauważenia.
 7. Dyżurny bibliotekarz ma prawo odmówić użytkownikowi dostępu do komputera należącego do Biblioteki, jeżeli użytkownik naruszy regulamin korzystania z Internetu lub wykona inne zabronione działania związane z korzystaniem z Internetu i komputera.

Dział VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 31

Regulamin Organizacyjny Biblioteki wchodzi w życie z dniem uchwalenia przez Senat.

§ 32

Z dniem wejścia w życie niniejszego Regulaminu, traci moc Regulamin Organizacyjny Biblioteki z dnia 26.06.2013 roku.

§ 33

Zmiany Regulaminu Organizacyjnego Biblioteki mogą być dokonywane w trybie przewidzianym dla jego uchwalenia.

Załącznik Nr 1
do Regulaminu Organizacyjnego Biblioteki

Struktura i symbole działów i oddziałów Biblioteki Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach:

Lp. Symbol organizacyjnyJednostka organizacyjna
1.PNBBiblioteka Główna
2.PNB-1Dział Gromadzenia i Opracowania Zbiorów
3.PNB-3Dział Bibliografii i Bibliometrii
4.PNB-4Dział Repozytorium i Promocji Otwartej Nauki
5.BL-LOddział Biblioteki SUM w Katowicach-Ligocie
6.BL-KOddział Biblioteki SUM w Katowicach-Ligocie – Czytelnia w Katowicach
7.BL-BOddział Biblioteki SUM w Katowicach-Ligocie – Czytelnia w Bielsku-Białej
8.BZOddział Biblioteki SUM w Zabrzu-Rokitnicy z czytelnią w Zabrzu
9.BSOddział Biblioteki SUM w Sosnowcu

Tekst Regulaminu organizacyjnego zaczerpnięty z:

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 34/2022 z dnia 25.05.2022 r. Senatu SUM (pdf; 348 KB)

Uchwała Nr 34/2022 Senatu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach z dnia 25.05.2022 r. (pdf; 344 KB)

Uchwała Nr 32/2023 Senatu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach z dnia 31.05.2023 r. (pdf; 186 KB)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 32/2023 z dnia 31.05.2023 r. (pdf; 96 KB)