logo SUM

Prezentacja

Biblioteka Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach jest ogólnouczelnianą jednostką organizacyjną, wykonującą jedno z podstawowych statutowych zadań Uczelni, jakim jest upowszechnianie i pomnażanie osiągnięć nauki poprzez gromadzenie i udostępnianie zbiorów bibliotecznych i informacyjnych.

Bibliotekę SUM tworzą Biblioteka Główna oraz jej oddziały, stanowiąc jednolity system biblioteczno-informacyjny naszej Uczelni. Biblioteka Główna mieści się w centrum Katowic, a oddziały zlokalizowane są w Katowicach-Ligocie, Zabrzu (wraz z czytelnią w Rokitnicy), Sosnowcu i Bielsku-Białej. Ośrodki biblioteczne SUM zabezpieczają potrzeby sześciu wydziałów Uczelni, tj.: Wydziału Lekarskiego w Katowicach, Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu, Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu, Wydziału Nauk o Zdrowiu, Wydziału Zdrowia Publicznego oraz Filii SUM w Bielsku-Białej.

Biblioteka SUM pełni funkcję ośrodka dokumentacji i informacji naukowej, realizującego zadania usługowe, naukowe i dydaktyczne, będąc zaś ogólnodostępną biblioteką naukową służy mieszkańcom miasta i regionu.

Pracownicy Biblioteki zapewniają obsługę biblioteczną wszystkim zainteresowanym użytkownikom. Zbiory biblioteczne udostępniane są: prezencyjnie w czytelniach, poprzez wypożyczenia indywidualne na zewnątrz i wypożyczenia międzybiblioteczne, a także uprawnionym użytkownikom poprzez odpłatne wykonywanie kopii poszukiwanych materiałów. Funkcjonowanie Biblioteki odbywa się w oparciu o wdrożone procedury, zapewniające jak największą skuteczność realizowanych przez Bibliotekę zadań oraz wysoki poziom satysfakcji czytelników.

Użytkownicy Biblioteki posiadają dostęp do wysoko specjalistycznych materiałów bibliotecznych i zasobów informacyjnych niezbędnych w prowadzeniu prac naukowo-badawczych z dziedziny medycyny, farmacji, zdrowia publicznego i nauk pokrewnych. Usługi informacyjne wykonywane są w oparciu o odpowiednio przygotowaną kolekcję własną oraz zasoby zewnętrzne. Zarówno w Bibliotece Głównej, jak i oddziałach można skorzystać z podręczników, monografii, atlasów, poradników dla pacjentów, wiodących tytułów czasopism naukowych polskich i zagranicznych. Zbiory elektroniczne Biblioteki SUM udostępniane są w wyposażonych w nowoczesny sprzęt czytelniach komputerowych. Biblioteka oferuje czytelnikom kompetentną pomoc bibliotekarzy z doświadczeniem w dziedzinie bibliotekarstwa medycznego. Znajduje się tu najbogatszy na Śląsku księgozbiór z zakresu medycyny i nauk pokrewnych, który obejmuje blisko 185 tysięcy woluminów książek i czasopism naukowych. W formie drukowanej prenumerowanych jest ponad 300 tytułów czasopism polskich i zagranicznych. Na podkreślenie zasługuje bogata i ciągle poszerzana oferta udostępnianych on-line baz medycznych oraz czasopism zagranicznych. Usługi proxy oraz zdalna praca pozwalają użytkownikom na korzystanie ze wszystkich dostępnych w sieci zbiorów bibliotecznych (bazy danych, czasopisma elektroniczne) spoza sieci akademickiej, np. z poziomu komputerów domowych. Z usługi tej mogą korzystać osoby zatrudnione oraz uczące się w SUM.

Do gromadzenia i opracowywania zbiorów, jak również ich udostępniania (w tym zamawiania i rezerwacji) wykorzystywany jest zintegrowany system biblioteczny ALEPH, który obsługuje wszystkie ośrodki Biblioteki. Funkcjonujący w ramach tego systemu Katalog zbiorów SUM informuje użytkowników o zasobach Biblioteki.

Czytelnicy mają do dyspozycji wiele tworzonych w Bibliotece źródeł informacji. Są to m.in.: Katalog Rozpraw Doktorskich SUM (dawniej ŚAM), stanowiący elektroniczną kontynuację tradycyjnego katalogu kartkowego, wraz z klasyfikacją działową i streszczeniami rozpraw doktorskich powstałych w Uczelni od 1996 r.; Baza Bibliografia Publikacji SUM, w ramach której moduły Bibliometria i Analiza umożliwiają wieloaspektowe prezentowanie danych bibliometrycznych w formie tabelarycznej i graficznej. W latach 1996 – 2020 tworzona była unikalna w skali kraju baza Cytowania Publikacji Pracowników SUM, obejmująca cytowania odnotowane w bazie Web of Science (Web of Knowledge).

Stale aktualizowana strona internetowa dostarcza czytelnikom rzetelnej i pełnej informacji na temat funkcjonowania Biblioteki oraz posiadanych zbiorów. W wyniku starań bibliotekarzy strona została wzbogacona o wiele elementów, które ułatwiają czytelnikom odnajdywanie interesujących materiałów. Spośród nich warto wymienić, m.in.: „Poradnik Użytkownika Biblioteki SUM”, zawierający informacje na temat usług oferowanych przez Bibliotekę; „Multiwyszukiwarkę”, która umożliwia przeszukiwanie wszystkich zasobów elektronicznych oraz katalogu zbiorów drukowanych ALEPH, w jednym oknie wyszukiwawczym.

W zakresie działalności dydaktycznej i szkoleniowej w bibliotekach SUM prowadzone są zajęcia dydaktyczne z przysposobienia bibliotecznego, medycznej informacji naukowej oraz indywidualne szkolenia użytkowników.

W ramach realizacji zadań określonych w „Ustawie o bibliotekach” w Bibliotece SUM realizowana jest działalność naukowo-badawcza, obejmująca dokumentowanie dorobku medycyny i farmacji na Górnym Śląsku. Działalność ta znajduje odzwierciedlenie w wielotomowym wydawnictwie, tj. „Słowniku medycyny i farmacji Górnego Śląska”. Kontynuacją wydawnictwa jest internetowa baza Centrum Dokumentacji Dziejów Medycyny i Farmacji, zawierająca m.in. około 2 tysięcy haseł biograficznych. W Bibliotece publikowane są również „Prace Centrum Dokumentacji Dziejów Medycyny i Farmacji Górnego Śląska” (dotychczas ukazało się 18 zeszytów).

W wyniku szczególnie intensywnych, przypadających na ostatnie lata, zabiegów władz Uczelni stworzono w Bibliotece i jej oddziałach komfortowe warunki zarówno dla użytkowników, jak i pracowników (skomputeryzowane wypożyczalnie, skomputeryzowane i wyposażone w elementy multimedialne czytelnie, przestronne pomieszczenia, nowoczesne rozwiązania techniczne i architektoniczne). Czyni to Bibliotekę SUM jednostką, która zajmuje w strukturze SUM miejsce szczególne, dzięki czemu może pełnić rolę strażnika myśli naukowej, będąc schronieniem dla dorobku Uczelni.