logo SUM

Deklaracja dostępności

Medical University of Silesia in Katowice zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej biblioteka.sum.edu.pl zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów w publicznych (Dz. U. 2019, poz. 848).

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej biblioteka.sum.edu.pl

Data publikacji strony internetowej: 2024-03-01.

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2024-03-01.

Status pod względem dostępności.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności wymienionych poniżej.

Niezgodności występują w zakresie wytycznych: 1.2.2, 1.2.3, 1.2.5, 4.1.1.

Przygotowanie deklaracji dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia: 2024-03-01.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Na tej stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Rzecznik Uniwersytetu, rzecznik@sum.edu.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 32 20 83 543. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich.


Dostępność architektoniczna

Main Library

Budynek Biblioteki Głównej usytuowany jest między ulicą Warszawską oraz Szkolną. Od ulic dzieli go obszar zieleni, płyt chodnikowych i parking. Do budynku prowadzą dwa wejścia – od frontu i od tyłu.
Wejście główne od strony ul. Warszawskiej znajduje się na frontowej ścianie budynku. Do wejścia prowadzą szerokie schody z metalową barierką pośrodku. Za drzwiami wejścia głównego znajdują się drugie drzwi o metalowo-szklanej konstrukcji oraz bramki antykradzieżowe (odległość między najszerszym skrzydłem bramki wynosi 0,82 m).
Po prawej stronie od wejścia, na parterze budynku, znajduje się dyżurka ochrony. 
Brak podjazdu lub platformy służącej do transportu osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach. Dostępna pomoc obsługi Biblioteki po uprzednim powiadomieniu dzwonkiem umieszczonym koło schodów.
Drugie wejście znajduje się w tylnej ścianie budynku, w przyziemiu, od strony placu wewnętrznego przy ul. Szkolnej. Plac zamknięty jest bramą. Wejście tylne służy do celów służbowych, transportowych oraz ewakuacyjnych. Brak podjazdu dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach. 
Pomieszczenia Biblioteki znajdują się na pierwszym i drugim piętrze budynku. Wewnątrz budynku dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich dostępne są wszystkie kondygnacje. Budynek wyposażony jest w windę osobową z klawiszami w alfabecie Braille’a. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na poziomie -1.
Brak wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
Na miejscu nie ma możliwości skorzystania z pomocy osoby-tłumacza języka migowego. Budynek wyposażony jest w sprzęt ułatwiający korzystanie z Biblioteki osobom niepełnosprawnym.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Branch Library of the SUM Library in Sosnowiec

Branch Library of the SUM Library in Sosnowiec zlokalizowany jest w pomieszczeniach na parterze Domu Studenta przy ul. Ostrogórskiej 30. Do budynku prowadzą schody a wejście znajduje się w centralnej części Domu Studenta. Przy wejściu do budynku znajduje się podjazd dla wózków inwalidzkich.
Wejście główne usytuowane jest na frontowej ścianie budynku, do którego dostęp jest od bezpośrednio od ul. Ostrogórskiej lub od ul. Ceglanej. Za drzwiami wejścia głównego znajduje się dyżurka ochrony. Po prawej stronie dyżurki znajduje się korytarz, który bezpośrednio prowadzi do pomieszczeń Oddziału Biblioteki. Drugie wejście znajduje się na tylnej ścianie budynku. Służy ono przede wszystkim do celów ewakuacyjnych, na wypadek powstania pożaru lub innego miejscowego zagrożenia.
Brak wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.
Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się w pobliżu pomieszczeń Oddziału Biblioteki.
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Oddział Biblioteki wyposażony jest w sprzęt ułatwiający korzystanie z Biblioteki osobom niepełnosprawnym.
Na miejscu istnieje możliwość skorzystania z pomocy jednej z czterech osób-tłumaczy języka migowego.

Branch Library of the SUM Library in Katowice-Ligota

Branch Library of the SUM Library in Katowice-Ligota mieści się w budynku Zakładów Teorii Medycyny SUM – C-3 (parter) – obok wejścia do Dziekanatu WNMK, ul. Medyków 18.
Do budynku prowadzi podjazd służący do transportu osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach. Za drzwiami wejściowymi, po lewej stronie znajduje się portiernia, obok której jest stopień oraz techniczna metalowa pochylnia nie przystosowana do poruszania się na wózkach inwalidzkich.
Do Biblioteki prowadzą metalowe drzwi z samozamykaczem o wymiarach standardowych. Na korytarzu, tuż za drzwiami wejściowymi znajduje się toaleta dla osób niepełnosprawnych.
Korytarz jednostki prowadzi do wypożyczalni, czytelni oraz pokoi nauki dla studentów.
Przed drzwiami wypożyczalni umieszczone są bramki antykradzieżowe (odległość między najszerszym skrzydłem bramki wynosi 0,85 m).
Do wypożyczalni oraz czytelni jednostki prowadzą drzwi o standardowych wymiarach.
Od strony parkingu (Medyków 18) znajduje się drugie wejście do Biblioteki. Służy ono przede wszystkim do celów ewakuacyjnych, na wypadek powstania pożaru lub innego miejscowego zagrożenia lub transportu książek.
W pomieszczeniach jednostki nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Oddział Biblioteki wyposażony jest w sprzęt ułatwiający korzystanie z Biblioteki osobom niepełnosprawnym.
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Czytelnia w Bielsku-Białej oddziału Biblioteki SUM w Katowicach-Ligocie

Reading Room in Bielsko-Biała oddziału Biblioteki SUM w Katowicach-Ligocie mieści się w pokoju nr 313 na trzecim piętrze tymczasowej siedziby Filii SUM w Bielsku-Białej – budynku Agencji Rozwoju Regionalnego przy ulicy 1 Dywizji Pancernej 45 w Bielsku-Białej.
Przed budynkiem znajduje się parking z wyznaczonymi dwoma miejscami parkingowymi dla osób niepełnosprawnych.
Do budynku prowadzą podwójne automatyczne metalowo-szklane drzwi o standardowej szerokości. Wejście znajduje się na poziomie otaczającego budynek chodnika (brak schodów).  W głównym hallu budynku, naprzeciwko wejścia, znajduje się dyżurka ochrony budynku. Na lewo od dyżurki ochrony znajduje się główna klatka schodowa oraz winda osobowo-towarowa z klawiszami w alfabecie Braille’a. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się w korytarzu po prawej stronie od wyjścia z windy na trzecim piętrze. Natomiast wejścia do pomieszczeń biblioteki znajdują się w korytarzu po lewej stronie. Do korytarza prowadzą szerokie metalowo-szklane drzwi z samozamykaczem. Korytarz prowadzi do pomieszczeń bibliotecznych (czytelni, pokoju cichej nauki – pokój nr 309) oraz pozostałych pomieszczeń dydaktycznych Filii SUM w Bielsku-Białej. Do czytelni oraz pokoju cichej nauki prowadzą drzwi o standardowych wymiarach.
W budynku nie ma pętli indukcyjnych, nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
Do budynku i pomieszczeń bibliotecznych można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Zabrze-Rokitnica Library Branch

Oddział Biblioteki SUM w Zabrzu-Rokitnicy składa się z dwóch placówek: Biblioteki w Zabrzu-Rokitnicy i Czytelni w Zabrzu.
Biblioteka w Zabrzu-Rokitnicy zlokalizowana jest w budynku przy ul. Jordana 19, gdzie zajmuje parter i piętro. Na kondygnacje prowadzą wąskie, drewniane schody. Do budynku prowadzi samodzielne wejście, do którego dostęp jest od strony kampusu. Za drzwiami wejścia znajduje się pierwsza część schodów prowadząca na parter, na którym położona jest na prawo wypożyczalnia oraz magazyny zbiorów bibliotecznych.
Od parteru do piętra biegnie druga część schodów, która prowadzi do kolejnych pomieszczeń Oddziału BG w Zabrzu. Na piętrze w lewo od schodów prowadzi korytarz do pomieszczenia gospodarczego, szatni, toalety i dwóch tzw. czytelni głośnych. Po prawej stronie znajduje się wejście do recepcji, a z niej do czytelni komputerowej, pomieszczenia biurowego i 3 czytelni.
Do budynku brak podjazdu dla wózków inwalidzkich, a w samym budynku brak możliwości poruszania się wózkami inwalidzkimi. Windy nie ma.
Obok budynku Oddz. BG przebiega droga dojazdowa do innych jednostek SUM, co uniemożliwia wyznaczenie miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych. Brak również toalety dla osób niepełnosprawnych. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Oddział Biblioteki wyposażony jest w sprzęt ułatwiający korzystanie z Biblioteki osobom niepełnosprawnym.
Na miejscu istnieje możliwość skorzystania z pomocy pracownika po przeszkoleniu w zakresie języka migowego.

Czytelnia w Zabrzu przy pl. Traugutta 2, pomieszczenia nr 301 i 302, zlokalizowane na III piętrze budynku Dziekanatu WNMZ. Na kondygnację można wjechać windą lub wejść schodami. Brak podjazdów dla wózków inwalidzkich. W budynku znajduje się toaleta przystosowana dla osób z niepełnosprawnościami. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. W Czytelni nie ma pętli indukcyjnych.