Zmiana rozmiaru tekstu:

 

Regulamin Organizacyjny Biblioteki
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Spis treści:

Dział I POSTANOWIENIA OGÓLNE
Dział II ZADANIA BIBLIOTEKI
Dział III ORGANIZACJA WEWNĘTRZNA BIBLIOTEKI
Dział IV ZBIORY BIBLIOTEKI
Dział V UDOSTĘPNIANIE ZBIORÓW
DZIAŁ VI DZIAŁALNOŚĆ INFORMACYJNA
DZIAŁ VII POSTANOWIENIA KOŃCOWE


I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Bibliotekę Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach tworzą:
Biblioteka Główna oraz:
- Oddział Biblioteki Głównej w Katowicach-Ligocie,
- Oddział Biblioteki Głównej w Zabrzu (wraz z czytelnią w Rokitnicy)
- Oddział Biblioteki Głównej w Sosnowcu,
zwane dalej "oddziałami Biblioteki Głównej Uczelni".

§ 2

Biblioteka Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach:
1) jest ogólnouczelnianą jednostką organizacyjną o zadaniach usługowych, naukowych, dydaktycznych,
2) stanowi podstawę jednolitego systemu biblioteczno-informacyjnego Uczelni,
3) pełni funkcję centralnego ośrodka dokumentacji i informacji naukowej Uczelni oraz ogólnodostępnej biblioteki naukowej,
4) jest ogniwem ogólnokrajowej sieci dokumentacji i informacji naukowej oraz ogólnokrajowej sieci bibliotecznej.

§ 3

1. Działy i Oddziały Biblioteki Głównej Uczelni tworzy, przekształca i likwiduje Rektor - zgodnie
z aktualnymi potrzebami naukowo-dydaktycznymi - na wniosek Dyrektora Biblioteki, zaopiniowany przez Radę Biblioteczną.
2. Oddziały Biblioteki Głównej Uczelni są placówkami biblioteczno-informacyjnymi, działającymi na rzecz wydziałów Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.

§ 4

1. Podstawę działania Biblioteki Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach stanowią aktualne przepisy prawne:
a) Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (tekst jedn. Dz. U. z 2012 poz. 642),
b) Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r. poz. 406),
c) Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29 października 2008 r.
w sprawie sposobu ewidencji materiałów bibliotecznych (Dz. U. Nr 205, poz. 1283),
2. Biblioteka Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach w swojej działalności kieruje się również:
a) wydawanymi w Uczelni wewnętrznymi aktami normatywnymi,
b) aktualnie obowiązującymi w bibliotekarstwie polskimi normami, przepisami i założeniami teoretycznymi, których nie określa niniejszy regulamin i dokumenty w nim wymienione

II. ZADANIA BIBLIOTEKI

§ 5

1. Zadania Biblioteki Głównej:
1) organizowanie warsztatu pracy naukowej i dydaktycznej Uczelni poprzez odpowiedni dobór, gromadzenie, fachowe opracowanie oraz udostępnianie zbiorów bibliotecznych, a także poprzez działalność dokumentacyjno-informacyjną, umożliwiającą jak najszybszy dostęp do poszukiwanych źródeł naukowych,
2) sprowadzanie w ramach wypożyczeń międzybibliotecznych zbiorów z innych bibliotek krajowych i zagranicznych,
3) koordynowanie i nadzorowanie działalności sieci biblioteczno-informacyjnej Uczelni w zakresie spraw organizacyjnych, gromadzenia zbiorów bibliotecznych i ich udostępniania oraz działalności informacyjno-bibliograficznej i unifikacji techniki bibliotecznej,
4) bieżące rejestrowanie opublikowanego dorobku naukowego Uczelni oraz jego cytowań,
5) kształcenie i doskonalenie zawodowe pracowników Biblioteki oraz przygotowywanie użytkowników do korzystania z udostępnianych w Bibliotece zbiorów,
6) prowadzenie zajęć dydaktycznych dla studentów i doktorantów z zakresu przysposobienia bibliotecznego i naukowej informacji medycznej,
7) prowadzenie praktyk dla studentów bibliotekoznawstwa i informacji naukowej oraz staży zawodowych dla pracowników innych bibliotek akademickich,
8) bieżące dokumentowanie dokonań Uczelni oraz prace badawcze, dokumentacyjne i wydawnicze
z zakresu dziejów medycyny i farmacji oraz bibliotekoznawstwa i informacji naukowej,
9) działalność informacyjna w ramach resortowego i ogólnokrajowego systemu bibliotecznego
i informacji naukowej,
10) ewidencja i kontrola zbiorów bibliotecznych.

2. Zadania Oddziałów Biblioteki Głównej:
Oddziały Biblioteki Głównej Uczelni, w ścisłej współpracy z Biblioteką Główną zaspokajają potrzeby biblioteczno-informacyjne jednostki organizacyjnej, w ramach której działają, a w szczególności:
1) zapewniają niezbędne w pracy naukowo-dydaktycznej zbiory biblioteczno-informacyjne,
2) udostępniają zgodnie z regulaminem zbiory własne oraz - sprowadzane w ramach wypożyczeń międzybibliotecznych - zbiory innych bibliotek,
3) uczestniczą w realizacji zajęć dydaktycznych z zakresu przysposobienia bibliotecznego
i naukowej informacji medycznej,
4) wykonują odbitki kserograficzne ze zbiorów własnych, na warunkach określonych regulaminem,
5) realizują zadania zlecone przez Dziekana Wydziału, zaakceptowane przez Dyrektora Biblioteki,
6) prowadzą działalność informacyjno-biblioteczną.

§ 6

Biblioteka oferuje usługi udostępniania zbiorów, informacji naukowej, reprograficzne, wypożyczalni międzybibliotecznej odpłatnie i bezpłatnie. Informację na temat usług odpłatnych i zasad ich świadczenia zawiera cennik usług Biblioteki oraz Regulamin korzystania ze zbiorów Biblioteki Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.

III. ORGANIZACJA WEWNĘTRZNA BIBLIOTEKI

§ 7

Biblioteką kieruje Dyrektor, odpowiadając przed Rektorem za jej właściwe funkcjonowanie.

§ 8


Dyrektor Biblioteki:
1) odpowiada za realizację jej zadań usługowych, naukowo-badawczych i dydaktycznych, zgodnie
z wytycznymi Władz Uczelni,
2) nadzoruje prawidłową i zgodną z przepisami gospodarkę przydzielonymi Bibliotece środkami finansowymi i majątkiem,
3) po upływie każdego roku kalendarzowego, do dnia 31 marca, sporządza sprawozdanie z działalności Biblioteki Głównej i jej oddziałów, zaopiniowane przez Radę Biblioteczną przedkłada Rektorowi,
4) nadzoruje działalność jednostek organizacyjnych wchodzących w skład Biblioteki w zakresie organizacji, zasad udostępniania zbiorów oraz obsady osobowej,
5) ustala harmonogram kontroli księgozbioru (roczny i 5-letni) i przekazuje do wiadomości Kwestorowi,
6) odpowiada za terminowe i prawidłowe przeprowadzania kontroli zbiorów bibliotecznych (skontrum) oraz powołuje Komisję Skontrową.
7) pełni funkcję lokalnego administratora danych osobowych będących w dyspozycji Biblioteki oraz odpowiada za ich przetwarzanie i ochronę,
8) wykonuje inne prace zlecone przez Władze Uczelni,
9) realizuje powierzone zadania w porozumieniu z Radą Biblioteczną,

§ 9

1. Dyrektor Biblioteki może działać przy pomocy swojego Zastępcy.
2. Funkcję z-cy Dyrektora Biblioteki powierza Rektor na wniosek Dyrektora Biblioteki pozytywnie zaopiniowany przez Prorektora ds. Nauki.
3. Zadania i obowiązki Zastępcy Dyrektora Biblioteki określa zakres czynności zatwierdzony przez Dyrektora Biblioteki.

§ 10

1. Jednostkami organizacyjnymi Biblioteki są działy i oddziały, którymi kierują kierownicy.
2. Funkcję kierownika powierza Rektor na wniosek Dyrektora Biblioteki.


§ 11

1. Strukturę Biblioteki Głównej tworzą:

1) Dział Gromadzenia i Opracowania Zbiorów
a) gromadzi i ewidencjonuje zbiory biblioteczne zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami,
b) prowadzi krajową i zagraniczną wymianę międzybiblioteczną,
c) bierze udział w pracach związanych z selekcjonowaniem i użytkowaniem zbiorów
d) tworzy komputerowy katalog zbiorów w ramach zintegrowanego systemu bibliotecznego,
e) prowadzi rzeczowe opracowanie księgozbioru zgodnie z wykazem haseł przedmiotowych MeSH (Medical Subject Headings),
f) przeprowadza regularną meliorację katalogu zbiorów,
g) tworzy katalog Rozpraw Doktorskich SUM,
h) zabezpiecza poprawne działanie zintegrowanego systemu bibliotecznego Aleph poprzez prace bibliotekarza systemowego

2) Dział Obsługi Użytkownika
a) udostępnia zbiory tradycyjne oraz bazy danych w Bibliotece oraz w uczelnianej sieci internetowej,
b) prowadzi działalność informacyjno-biblioteczną,
c) realizuje wypożyczenia międzybiblioteczne na terenie kraju i za granicą,
d) świadczy usługi reprograficzne ze zbiorów własnych,
e) odpowiada za bezpieczeństwo przeciwpożarowe, ochronę zbiorów bibliotecznych i sprzętu przed zniszczeniem i kradzieżą
f) odpowiada za konserwację zbiorów bibliotecznych,
g) prowadzi szkolenia użytkowników w zakresie wykorzystania baz danych,
h) sporządza zestawienia tematyczne na zamówienie użytkowników,
i) aktualizuje dane do strony internetowej Biblioteki Uczelni,
j) dokonuje analizy zapotrzebowań użytkowników wobec zadań Biblioteki nie rzadziej niż raz
w roku i wykorzystuje wyniki do prognozowania działalności w tym zakresie

3) Dział Bibliografii i Dokumentacji
a) prowadzi działalność bibliograficzno-dokumentacyjną opublikowanego dorobku naukowego pracowników Uczelni,
b) wykonuje analizy i rankingi bibliometryczne,
c) tworzy bazę cytowań publikacji pracowników naukowych Uczelni,
d) dokumentuje na bieżąco funkcjonowanie i dokonania Uczelni,
e) gromadzi, porządkuje i przechowuje źródła informacyjne z zakresu dziejów medycyny
i farmacji na Górnym Śląsku,
f) tworzy bazy komputerowe oraz fototekę w tym zakresie ("Centrum Dokumentacji Dziejów Medycyny i Farmacji Górnego Śląska" oraz "Profesorowie i doktorzy habilitowani SUM")
g) opracowuje materiały związane z działalnością wydawniczą Biblioteki,
h) prowadzi redakcję i korektę materiałów przygotowanych w dziale do druku,
i) prowadzi Biuletyn Informacji Publicznej SUM.
2. Symbole działów oraz oddziałów Biblioteki Głównej stanowią Załącznik Nr 1 do niniejszego Regulaminu.

§ 12

1. Pracowników biblioteki zatrudnia i zwalnia Rektor lub z upoważnienia Rektora Kanclerz.
2. Pracowników administracyjnych oraz obsługi zatrudnia i zwalnia z upoważnienia Rektora Kanclerz.

§ 13

Kierownicy działów oraz oddziałów Biblioteki Głównej podlegają Dyrektorowi Biblioteki pod względem organizacji, funkcjonowania i obsady kadrowej.

§ 14

Dyrektor, Kierownicy Działów i Oddziałów Biblioteki Głównej odpowiadają materialnie za:
a) nieuzasadnione braki w zbiorach bibliotecznych, zgodnie z obowiązującymi zapisami § 114-123 Kodeksu pracy oraz trybem postępowania w przypadku powstania szkód w mieniu pracodawcy, określonym w Instrukcji inwentaryzacyjnej aktywów i pasywów w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach,
b) sprzęt powierzony pracownikowi z obowiązkiem rozliczenia się na zasadach § 124-127 Kodeksu pracy.

§ 15

Zakresy czynności dla kierowników działów oraz oddziałów Biblioteki Głównej Uczelni opracowuje
i zatwierdza Dyrektor Biblioteki. Zakresy czynności dla pracowników poszczególnych jednostek organizacyjnych Biblioteki opracowują ich kierownicy, a zatwierdza Dyrektor Biblioteki.

§ 16

Kierownik komórki organizacyjnej w przypadku, gdy nie posiada stałego zastępcy, wyznacza na czas swojej nieobecności pracownika komórki, który będzie go zastępował. Zastępstwo to musi być uzgodnione z bezpośrednim przełożonym.

§ 17

Kierownicy działów i oddziałów Biblioteki ponoszą odpowiedzialność przed dyrektorem za całokształt spraw realizowanych przez daną komórkę oraz za działalność podległych im pracowników.

§ 18

Dyrektor, jego zastępca, kierownicy oraz pracownicy wszystkich jednostek organizacyjnych Biblioteki Uczelni, tworzący i przetwarzający bazy danych osobowych, działają na mocy obowiązujących przepisów i ponoszą pełną odpowiedzialność w tym zakresie, zgodnie z zapisami odpowiednich zarządzeń Rektora.

§ 19

Biblioteka Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach może wnioskować do Rektora o zawarcie, porozumienia o współpracy z innymi bibliotekami i instytucjami w sprawie wspólnego prowadzenia obsługi bibliotecznej, w szczególności w zakresie:
1) udostępniania i wymiany zasobów informacyjnych oraz materiałów bibliotecznych,
2) organizacji imprez z wiązanych z upowszechnianiem czytelnictwa i promocją literatury,
3) doskonalenia zawodowego, organizacji szkoleń, praktyk bibliotecznych.

Dział IV. ZBIORY BIBLIOTEKI

§ 20

1. Podstawą racjonalnego gromadzenia zbiorów jest znajomość struktury zbiorów, zadań Biblioteki oraz potrzeb użytkowników Biblioteki.
2. Zbiory Biblioteki tworzą materiały biblioteczne. Zgodnie z Ustawą z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. Nr 85, poz. 539 z późn. zm.), są to w szczególności dokumenty zawierające utrwalony wyraz myśli ludzkiej, przeznaczone do rozpowszechniania, niezależnie od nośnika fizycznego i sposobu zapisu treści, a zwłaszcza: dokumenty graficzne (piśmiennicze, kartograficzne, ikonograficzne i muzyczne), dźwiękowe, wizualne, audiowizualne i elektroniczne.
3. Biblioteka Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach gromadzi i udostępnia następujące materiały biblioteczne:
a) piśmiennicze, jak: książki, gazety, czasopisma i inne wydawnictwa ciągłe
b) audiowizualne, jak: taśmy, kasety, przeźrocza, płyty DVD
c) dokumenty elektroniczne, jak: płyty CD-ROM, multimedia, czasopisma elektroniczne, hipertekst,
bazy danych,
4. Biblioteka może gromadzić inne, niż wymienione w punkcie 3 materiały biblioteczne.

§ 21

1. Biblioteka Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach powiększa swoje zbiory drogą zakupu, prenumeraty, ekwiwalentu za zagubione przez czytelników materiały biblioteczne, darów, wymiany zbędnych egzemplarzy z innymi bibliotekami lub z innych źródeł.
2. Biblioteka Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach może przyjmować darowizny rzeczowe związane z jej działalnością.
3. Do przyjmowania darowizn o których mowa w ust. 2 odpowiednio zastosowanie mają zapisy Zarządzeń Rektora Nr 43/2005 i 119/2008 r. oraz Procedura kontroli finansowej Nr I/2011
z zastrzeżeniem, że ocenę merytoryczną jej przyjęcia podejmuje Dyrektor Biblioteki.

§ 22

1. Dla materiałów bibliotecznych, wpływających do Biblioteki bez specyfikacji, faktur itp. sporządza się dowód wpływu zgodnie z zasadami zawartymi w rozporządzeniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie sposobu ewidencji materiałów bibliotecznych.
2. Wartość materiałów bibliotecznych, wpływających do Biblioteki w powyższy sposób, szacuje powołana przez Dyrektora Biblioteki Komisja ds. Wyceny Zbiorów Bibliotecznych.
3. Komisja, o której mowa w ust. 2 działa na podstawie Regulaminu wprowadzonego Zarządzeniem Rektora.

§ 23

1. Zbiory Biblioteki podlegają ewidencji. Ewidencja zbiorów polega na ujęciu wpływów i ubytków w sposób, który umożliwia ich identyfikację oraz na ujęciu ilościowym i wartościowym ich stanu i zachodzących w nim zmian. Ewidencja odbywa się z autopsji oraz na podstawie dowodów ich wpływów do biblioteki.
2. Prowadzone są równolegle dwa rodzaje ewidencji - sumaryczna i szczegółowa. Ewidencja sumaryczna polega na wstępnym ujęciu ewidencyjnym wszystkich materiałów wpływających do Biblioteki (oprócz wydawnictw ciągłych) bez względu na źródło ich wpływu. Prowadzona jest ręcznie w rejestrze przybytków wspólnym dla książek i zbiorów specjalnych. Ewidencja szczegółowa prowadzona jest w systemie komputerowym zapewniającym możliwość wydruku całości lub wybranych partii danych dla celów tworzenia ksiąg inwentarzowych lub wynikających z innych potrzeb biblioteki. Polega na rejestrowaniu oddzielnie każdej jednostki ewidencyjnej w księdze inwentarzowej. Prowadzone są odrębne księgi inwentarzowe dla wydawnictw ciągłych, książek i zbiorów specjalnych.
3. Ewidencję ubytków prowadzi się oddzielnie dla każdej grupy zbiorów objętych odrębnymi księgami inwentarzowymi. Podstawą ewidencji szczegółowej ubytków są dowody ubytku. Ewidencja sumaryczna ubytków jest prowadzona w rejestrze ubytków. Dla poszczególnych grup zbiorów są oddzielne rejestry ubytków.
4. Biblioteka zobowiązana jest do ustalenia raz w roku wartości zbiorów. W tym celu sporządzane jest zestawienie wartości materiałów zinwentaryzowanych w danym okresie (roku) oraz wpisanych w danym okresie (roku) do rejestrów ubytków. W ewidencji finansowo-księgowej materiałów wchodzących w skład zbiorów bibliotecznych ujmuje się ich wpływy i ubytki według rzeczywistych kosztów nabycia, a w przypadku materiałów otrzymanych nieodpłatnie - według bieżącej szacunkowej wartości ustalonej komisyjnie.

§ 24

1. Biblioteka Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach co najmniej raz w roku dokonuje przeglądu swoich zbiorów pod kątem ich przydatności i wykorzystania.
2. Selekcję zbiorów przeprowadza powołana przez Rektora Komisja ds. Selekcji i Ubytków Materiałów Bibliotecznych.
3. Komisja może zaproponować przekazanie wycofanych materiałów bibliotecznych innym bibliotekom, studentom lub na makulaturę.
4. Komisja o której mowa w ust. 2 działa na podstawie Regulaminu wprowadzonego Zarządzeniem Rektora.

§ 25

Zasady przeprowadzenia kontroli zbiorów bibliotecznych (skontrum) oraz działania Komisji Skontrowej określa Zarządzenie Rektora SUM.

Dział V. UDOSTĘPNIANIE ZBIORÓW

§ 26

Biblioteka Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach zapewnia obsługę biblioteczną wszystkim użytkownikom.

§ 27

Zbiory biblioteczne udostępniane są na miejscu oraz wypożyczane na zewnątrz.

§ 28

Zasady i warunki korzystania z Biblioteki Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach określa Regulamin korzystania ze zbiorów wprowadzony Zarządzeniem Rektora SUM.

DZIAŁ VI. DZIAŁALNOŚĆ INFORMACYJNA

§ 29

Biblioteka Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach świadczy wszechstronną działalność informacyjną na rzecz czytelników i użytkowników poprzez:
1) tworzenie warsztatu informacyjnego na podstawie własnych zbiorów i baz danych,
2) wyszukiwanie informacji oraz adresów medycznych w Internecie,
3) udzielanie użytkownikom informacji bibliograficznych, bibliometrycznych i bibliotecznych,
4) przysposobienie biblioteczne czytelników (nauczanie korzystania z biblioteki i warsztatu informacyjnego),
5) prowadzenie szkoleń z zakresu medycznej informacji naukowej,
6) przygotowywanie tematycznych zestawień z baz bibliograficznych.

§ 30

1. Biblioteka udostępnia użytkownikom prenumerowane bazy danych za pośrednictwem sieci informatycznej SUM oraz przez zdalny dostęp a także umożliwia korzystanie ze światowych zasobów informacyjnych.
2. Korzystanie z Internetu jest bezpłatne.
3. W korzystaniu z elektronicznych baz danych pierwszeństwo mają pracownicy i studenci SUM.
4. Internet może być wykorzystywany wyłącznie do celów edukacyjnych, naukowych, badawczych oraz do poszukiwań informacji bibliotecznej i bibliograficznej. Zasady korzystania z sieci internetowej SUM określa Regulamin sieci komputerowej SUM-Net Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.
5. Bibliotekarz dyżurujący ma prawo monitorowania prac aktualnie wykonywanych przez użytkownika.
6. Użytkownik ma obowiązek poinformować dyżurującego bibliotekarza o wszystkich uszkodzeniach sprzętu i systemu w momencie ich zauważenia.
7. Dyżurny bibliotekarz ma prawo odmówić użytkownikowi dostępu do komputera, jeżeli użytkownik naruszy regulamin korzystania z Internetu lub wykona inne zabronione działania związane
z korzystaniem z Internetu i komputera.

DZIAŁ VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 31

Regulamin Organizacyjny Biblioteki wchodzi w życie z dniem uchwalenia przez Senat.

§ 32

Z dniem wejścia w życie niniejszego Regulaminu, traci moc Regulamin Organizacyjny Biblioteki z dnia 4.07.2007 roku.

§ 33

Zmiany Regulaminu Organizacyjnego Biblioteki mogą być dokonywane w trybie przewidzianym dla jego uchwalenia.


Załącznik Nr 1
do Regulaminu Organizacyjnego Biblioteki

Struktura i symbole działów i oddziałów Biblioteki Głównej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Lp. Symbol organizacyjny Jednostka organizacyjna
1. PNB Biblioteka Główna
2. PNB-1 Dział Gromadzenia i Opracowania Zbiorów
3. PNB-2 Dział Obsługi Użytkownika
4. PNB-3 Dział Bibliografii i Dokumentacji
5. BL Oddział Biblioteki Głównej w Katowicach-Ligocie
6. BZ Oddział Biblioteki Głównej w Zabrzu (wraz z czytelnią w Rokitnicy)
7. BS Oddział Biblioteki Głównej w Sosnowcu

 


Tekst Regulaminu organizacyjnego zaczerpnięty z:
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 126/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. Senatu SUM

Uchwała Nr 126/2013 Senatu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach z dnia 26 czerwca 2013 r.

 

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker