Punktacja stosowana w bazie Bibliografia Publikacji SUM przy publikacjach wydanych w latach 2017-2020

Zmiana rozmiaru tekstu:


Całkowita wartość punktowa monografii wydanych w latach 2017-2020

  Autorstwo monografi Redakcja monografii Autorstwo rozdziału
Monografia wydana przez wydawnictwo
z POZIOMU II
200 100 50
Monografia wydana przez wydawnictwo
z POZIOMU I
80 20 20
Wydawnictwa niezamieszczone w wykazie 20 5 5

 

 
Całkowita wartość punktowa artykułów wydanych w latach 2017-2018
(Na podstwie komunikatu Ministra MNiSW z dnia 25.01.2017 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych wraz z liczbą punktów przyznanych za publikacje naukowe w tych czasopismach, ustalony na podstawie wykazów ogłoszonych w latach 2013-2016; tzw. superlista)

1. Część A - lista zawierająca liczbę punktów za publikacje w czasopismach naukowych posiadających współczynnik wpływu Impact Factor (IF), znajdujących się w bazie Journal Citation Reports (JCR). 
 2. Część B - lista zawierająca liczbę punktów za publikacje w czasopismach naukowych nieposiadających współczynnika wpływu Impact Factor (IF).
 3. Część C - zawierającej liczbę punktów za publikacje w czasopismach naukowych znajdujących się w bazie European Reference Index for the Humanities (ERIH).     
W przypadku czasopism niewymienionych w powyższym wykazie, ale ujętych w tych latach w bazach Web of Science lub Scopus (status czasopisma aktywnego) - 15 pkt
W przypadku czasopism niewymienionych w powyższym wykazie i nieindeksowanych w bazach Web of Science lub Scopus - 5 pkt


Całkowita wartość punktowa artykułów wydanych w latach 2019-2020

Liczba punktów zgodnie z wykazem, który został ogłoszony w ramach Komunikatu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych wraz z przypisaną liczbą punktów 31 lipca 2019 r. (20, 40, 70, 100, 140 lub 200).
W przypadku czasopism niewymienionych w powyższym wykazie - 5 pkt         

 

Akty prawne:

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190000392

Ustawa z dnia 3 lipca 2018 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180001669     

Komunikat MNiSW z 18.01.2019 r. w sprawie wykazu wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe http://www.bip.nauka.gov.pl/g2/oryginal/2019_01/1c2912c1f994b8d37a305fac21b8ab54.pdf

Ustawa z dnia 21 lutego 2019 r. o Sieci Badawczej Łukasiewicz http://dziennikustaw.gov.pl/du/2019/534/1

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker