Multiwyszukiwarka 

Obwieszczenia ogólnopolskie związane z działalnością Biblioteki

włącz .

Zmiana rozmiaru tekstu:

Obwieszczenia

 1. Obwieszczenie ministra finansów z 1 sierpnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia ministra finansów w sprawie kas rejestrujących mających postać oprogramowaniaDz. U. 2023, poz. 1849
 2. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 listopada 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o rachunkowościDz.U. 2023, poz. 120
 3. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 grudnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznychDz. U. 2023, poz. 82
 4. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 października 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami Dz. U. 2022, poz. 2240
 5. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 czerwca 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Kodeks pracyDz. U. 2022, poz. 1510
 6. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 marca 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o dostępie do informacji publicznej Dz.U. 2022, poz. 902
 7. Obwieszczenie Ministra Edukacji i Nauki z 23 lutego 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej – Dz. U. 2022, poz 661
 8. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 marca 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauceDz. U. 2022, poz. 574
 9. Obwieszczenie Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu  z dnia 6 lipca 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie narodowego zasobu bibliotecznegoDz. U. 2021, poz. 1308
 10. Obwieszczenie ministra edukacji i nauki z 28 stycznia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia ministra nauki i szkolnictwa wyższego w sprawie stypendiów ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki dla studentów i wybitnych młodych naukowców Dz. U. 2022, poz. 428
 11. Obwieszczenie ministra edukacji i nauki z 24 stycznia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia ministra nauki i szkolnictwa wyższego w sprawie pomocy de minimis w ramach programu "Wsparcie dla czasopism naukowych"Dz. U. 2022, poz. 422
 12. Obwieszczenie marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 18 maja 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo zamówień publicznychDz. U. 2021, poz. 1129
 13. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 marca 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkamiDz. U. 2020, poz. 710
 14. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 marca 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o podatku od towarów i usługDz. U. 2021, poz. 685
 15. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 marca 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczneDz. U. 2021, poz 670
 16. Obwieszczenie marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 1 marca 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauceDz. U. 2021, poz. 478
 17. Obwieszczenie marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 23 llutego 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawyo ochronie baz danychDz. U. 2021, poz 386
 18. Obwieszczenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej oraz Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie wykazu bibliotek, organizacji osób niewidomych lub ociemniałych oraz organizacji, których celem statutowym jest działanie na rzecz osób niewidomych lub ociemniałych - Dz. U. 2021, poz. 258 (w wykazie jest Biblioteka Śląska)
 19. Obwieszczenie Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu  z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie sposobu   i trybu zaliczania bibliotek do niektórych bibliotek naukowych oraz ustalenia ich wykazuDz. U. 2021, poz. 251
 20. Obwieszczenie Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu  z dnia 20 listopada 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie wprowadzenia rejestru zabytków, krajowej, wojewódzkiej i gminnej ewidencji zabytków oraz krajowego wykazu zabytków skradzionych lub wywiezionych za granicę niezgodnie z prawem - Dz. U. 2021, poz. 56
 21. Obwieszczenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18 listopada 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o dostępie do informacji publicznejDz. U. 2020, poz. 2176
 22. Obwieszczenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 27 października 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie przyznawania, rozliczania i przekazywania środków finansowych na realizację inwestycji związanych z kształceniem oraz działalnością naukową  - Dz. U. 2020, poz. 1956
 23. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 września 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Kodeks cywilnyDz. U. 2020, poz. 1740
 24. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Kodeks pracyDz. U. 2020, poz. 1320
 25. Obwieszczenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 lutego 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie sporządzania wykazów wydawnictw monografii naukowych oraz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych – Dz. U. 2020, poz. 349
 26. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 stycznia 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczneDz. U. 2020, poz 346
 27. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 lutego 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o świadczeniu usług drogą elektronicznąDz. U. 2020, poz. 344
 28. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 stycznia 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnejDz. U. 2020, poz. 194
 29. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 grudnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwachDz. U. 2020, poz. 164
 30. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 grudnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o podatku od towarów i usługDz. U. 2020, poz. 106
 31. Obwieszczenie marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 9 grudnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauceDz. U. 2020, poz. 85
 32. Obwieszczenie marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 5 listopada 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie baz danychDz. U. 2019, poz 2134
 33. Obwieszczenie marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 11 września 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo zamówień publicznychDz. U. 2019, poz. 1843
 34. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie danych osobowychDz. U. 2019, poz. 1781
 35. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 czerwca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o bibliotekach  - Dz. U. 2019, poz 1479
 36. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 lipca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o dostępie do informacji publicznejDz. U. 2019, poz. 1429
 37. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznychDz. U. 2019, poz. 1440
 38. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznegoDz. U. 2019, poz. 1446
 39. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 czerwca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnychDz. U. 2019, poz. 1231
 40. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie przeciwpożarowejDz. U. 2018, poz. 620
 41. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 października 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkamiDz. U. 2018, poz. 2067
 42. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zasadach finansowania nauki - Dz. U. 2018, poz. 87
 43. Obwieszczenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 3 października 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie narodowego zasobu bibliotecznego Dz. U. 2017, poz. 1948
 44. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 czerwca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną Dz. U. 2017, poz. 1219
 45. Obwieszczenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie Systemu Informacji o Nauce – Dz.U. 2017 poz. 804
 46. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 października 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o finansach publicznych Dz. U. 2016, poz. 1870
 47. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 lipca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o statystyce publicznej Dz. U. 2016, poz. 1068
 48. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie danych osobowych Dz. U. 2016, poz. 922
 49. Obwieszczenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 21 stycznia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie sposobu i trybu zaliczania bibliotek do niektórych bibliotek naukowych oraz ustalenia ich wykazu – Dz. U. 2016, poz. 137
 50. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o normalizacji Dz.U. 2015 poz. 1483 
 51. Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 6 maja 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień – Dz.U. 2015 poz. 736
 52. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 maja 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o bibliotekach Dz.U. 2012 poz. 642

 

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker