Zmiana rozmiaru tekstu:

slownik s

Słownik medycyny i farmacji Górnego Śląska

T. 1 1993, red. A. Puzio;
T. 2 1995, red. A. Puzio;
T. 3 1997, red. A. Puzio;
T. 4 2000, red. J.M. Dyrda;
T. 5 2003, red. J.M. Dyrda i B. Gruszka;
T. 6 2007, red. W. Pierzchała.

Katowice: ŚAM/SUM - Biblioteka Główna 1993-. 

Zawartość publikacji dostępna jest w bazie: 
Centrum Dokumentacji dziejów Medycyny i Farmacji Górnego Śląska.

Idea Słownika zrodziła się w 1987 roku w Bibliotece Głównej Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach. W ten sposób postanowiono uczcić jubileusz pięćdziesięciolecia powstania na Górnym Śląsku pierwszej medycznej uczelni wyższej. Założeniem redakcji było zebranie i udokumentowanie działalności lekarzy, farmaceutów, pielęgniarek oraz przedstawicieli nauk pokrewnych urodzonych lub działających na Górnym Śląsku.

Pierwszy tom ukazał się drukiem w 1993 roku, od razu też powstała jego wersja elektroniczna. Do 2008 roku wydano sześć tomów Słownika: 3 biograficzne w systemie holenderskim (Katowice 1993, 1995, 2000), tom monograficzny dokumentujący dzieje ŚAM w latach 1948?1997 (Katowice 1997), tom biograficzny poświęcony samodzielnej kadrze naukowo-badawczej zatrudnionej w ŚAM w roku akademickim 2001-2002 (Katowice 2003) oraz tom monograficzny podsumowujący 60-lecie Uczelni. Za zgodą JM Rektora wersja internetowa jest sukcesywnie uzupełniana biogramami kolejnych profesorów i doktorów habilitowanych pracujących w SUM. Trwają prace nad tomem rzeczowym dotyczącym całego Górnego Śląska.

W stosunku do osób żyjących jednym z warunków opracowania biogramu było osiągnięcie przez osobę, której biogram zamieszczono w Słowniku, wieku emerytalnego. Od tych założeń odbiega tom, zawierający biogramy czynnych zawodowo samodzielnych pracowników naukowych Śląskiej Akademii Medycznej - tu warunkiem zamieszczenia życiorysu było uzyskanie stopnia doktora habilitowanego. Nieco inna jest też konstrukcja życiorysów, zasadniczo wzorowana na Polskim Słowniku Biograficznym. W biogramach samodzielnych pracowników naukowych w wyodrębnionej główce hasła ? po nazwisku, imionach, specjalności, stopniu i tytule naukowym - podano zajmowane kierownicze stanowisko, pełnione aktualnie funkcje we władzach Uczelni, adres służbowy oraz numery telefonów i faksów. Odstąpiono od stosowanej dotychczas w poszczególnych biogramach chronologii na rzecz uporządkowania tematycznego. Znacząca część biogramu dotyczy najważniejszych dokonań badawczych, uczestnictwa w kongresach i zjazdach oraz publikowanego dorobku naukowego. Przytoczone zostały tytuły pięciu publikacji uznanych przez osoby biografowane za najważniejsze.

Dotychczas Słownik obejmuje niespełna 2 tysiące haseł osobowych. W wersji pełnotekstowej jest dostępny ze strony głównej Biblioteki SUM (baza ?Centrum Dokumentacji dziejów Medycyny i Farmacji Górnego Śląska? moduł ?I. Hasła biograficzne. Baza pełnotekstowa?), zaś część poświęcona profesorom i doktorom habilitowanym stanowi osobną bazę dostępną ze strony głównej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego (baza ?Profesorowie i doktorzy habilitowani naszej Uczelni?). Oba zbiory zaopatrzono w aparat wyszukiwawczy, pozwalający na dowolne przeszukiwanie zawartości (wg nazwisk, dziedzin medycyny i dowolnych słów występujących w tekście). 

Redakcja

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker